Chuyên mục Chuyển đổi số

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

28/11/2023 08:16 71 lượt xem

TTTĐT - Ngay từ đầu năm, xã Lũng Phìn đã xác định đẩy mạnh cải cách thủ tục chính là một trong những yêu cầu quan trọng nhất để đưa xã ngày càng phát triển đi lên.

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Toàn cảnh cuộc họp

 

Xã xác định người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng văn minh, hiện đại. Tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong việc thực hiện cải cách hành chính; khuyến khích người dân, tổ chức và doanh nghiệp tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, giám sát các hoạt động thực thi công vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thường xuyên thực hiện rà soát các thủ tục hành chính đang áp dụng, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính không còn phù hợp, đề nghị cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết để nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính nhằm nâng cao chất lượng các quy định hành chính, nâng cao vai trò của cá nhân, tổ chức trong giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của cơ quan hành chính nhà nước.

Trong năm 2023, nhiều thủ tục UBND xã đã tổ chức tiếp nhận và thực hiện trên môi trường điện tử giảm thời gian đi lại của người dân, tiết kiệm chi phí. Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi, Thủ tục đăng ký kết hôn. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí, chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng, chứng thực ….. đã được bộ phận một cửa của xã thực hiện một cách thuần thục và nhuần nguyễn. Đặc biệt trong năm đã tổ chức đăng ký và trao giấy chứng nhận kết hôn tập thể cho 06 cặp vợ chồng.

Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính là một trong những nội dung trọng tâm của cải cách hành chính. Vì vậy trong thời gian tới xã Lũng Phìn sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với cải cách hành chính nói chung.

 

 

Lục Thống - UBND xã Lũng Phìn

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập