Thứ năm, Ngày 20 Tháng 2 Năm 2020

Xã Hố Quáng Phìn

UBND xã Hố Quáng Phìn

28/12/2017 07:57

 I. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ, EMAIL

          - Đỉa chỉ: xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

          - Email: xhoquangphin@hagiang.gov.vn

          - Số điện thoại: 0219 3510 111

          II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ

          Xã Hố Quáng Phìn được thành lập vào năm 1961 trên cơ sở chia tách xã Lũng Phìn thành bốn xã: Lũng Phìn, Hố Quáng Phìn, Sủng Trái và Sảng Tủng.

          III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

          1. Ông Giàng Mí Lùng

          - Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

          - Số điện thoại liên hệ: 01688120772

          - Email: gmlung.xhoquangphin@hagiang.gov.vn

          2. Thường trực HĐND:

          2.1. Bà Mua Thị Nhủa

          - Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND xã

          - Số điện thoại liên hệ: 01244415810

- Email:muathinhua@gmail.com

- Tiểu sử tóm tắt : Sinh ra và lớn lên tại Thôn Hố Quáng Phìn, xã Hố Quáng Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Tham gia công tác từ 24/05/2001 giữ chức vụ Chủ tịch HLHPN xã, từ  ngày 01/6/ 2009 đến nay giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã.

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước HĐND huyện về hoạt động của HĐND xã theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật.

2.2. Ông Thào Sía Chứ

- Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND xã.

- Số điện thoại liên hệ: 01243013062

- Email: hdndxahoquangphin@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách : Phó chủ tịch HĐND xã.

3. Thường trực UBND xã

3.1. Ông Vàng Mí Páo

- Chức vụ : Phó bí thư - Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại liên hệ: 01252288127

- Email: paovang276@gmail.com; vmpao.xhoquangphin@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, Đảng ủy, HĐND xã Hố Quáng Phìn về quản lý Nhà nước trên địa bàn xã. Lãnh đạo, quản lý chung và toàn diện các lĩnh vực công tác của UBND xã, giải quyết những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND xã theo Điều 36 Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015.

Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

- Chỉ đạo các ngành chuyên môn, tổ chức cán bộ, quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thi đua khen thưởng, hợp tác đầu tư xây dựng cơ bản, điều hành ngân sách chung, các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đối với xã Hố Quáng Phìn.

- Giữ mỗi liên hệ làm việc với thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân.

- Là trưởng ban xóa đói giảm nghèo, Chương trình mục tiêu giảm nghèo; Trưởng ban đầu tư xây dựng Nông thôn mới; Trưởng ban chỉ đạo chương trình 30a, Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã; Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh; Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Phong trào BVANTQ; Trưởng BCĐ Phòng chống tham nhũng, lãng phí; Tham gia các Ban chỉ đạo khác theo quyết định phân công của Ban thường vụ Đảng ủy.

- Trực tiếp theo dõi và phụ trách: Ban chỉ huy quân sự; Ban công an xã và các Thôn Tả Sán, Phàn Nhìa Tủng, Há Súa.

- Phụ trách công tác tiếp dân, giải quyết các đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân.

3.2. Ông Lầu Mí Thàng

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

- Số điện thoại liên hệ: 01297568832

- Email:lauthanghqp@gmail.com, lmthang.xhoquangphin@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Làm nhiệm vụ Phó chủ tịch Thường trực, giải quyết các công việc hàng ngày của UBND xã, chủ trì các hoạt động của UBND xã khi Chủ tịch đi vắng hoặc được Chủ tịch ủy quyền.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác:

Khối Sản xuất nông lâm nghiệp; Quản lý bảo vệ và phát triển rừng; Quản lý Tài nguyên & Môi trường; địa giới hành chính.

Là Chủ tịch Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng xã. Trưởng các ban: Quản lý bảo vệ và phát triển rừng; Phòng chống cháy rừng; Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai; Phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Quản lý di dân, ổn định dân cư ( Chương trình 167, 135, 30a); Cán bộ mạng lưới Ngân hàng CSXH; Phó ban thường trực thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; Trưởng các Ban chỉ đạo khác thuộc lĩnh vực quản lý.

Trực tiếp giải quyết một số công việc thuộc lĩnh vực thuộc thẩm quyền Chủ tịch khi được Chủ tịch phân công.

Phụ trách Thôn Khu Trù Vá, Hố Quáng Phìn; Tả Phìn.

Giúp chủ tịch UBND xã giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh được phân công.

3.3. Ông Phùng Đình Kiên

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã.

- Số điện thoại liên hệ: 0986 667 250

-Email:Phungkienhvhc@gmail.com; pdkien.xhoquangphin@hagiang.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Lĩnh vực văn hóa xã hội: Văn hóa - thông tin, thể dục, thể thao, Giáo dục, Y tế, Lao động - Thương binh và xã hội, Dân số gia đình và trẻ em, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, công tác Dân tộc - Tôn giáo.

Chủ tịch Hội đồng xét duyệt công chức, viên chức sự nghiệp giáo dục đi học nâng cao trình độ; Xét tuyển học sinh vào học các lớp bán trú dân nuôi, các trường trong huyện, xét cử học sinh học các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học theo chế độ cử tuyển; Hội đồng tuyên truyền giáo dục pháp luật; Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, Trưởng các Ban chỉ đạo khác thuộc lĩnh vực quản lý.

Trực tiếp giải quyết một số công việc thuộc lĩnh vực thuộc thẩm quyền Chủ tịch khi được Chủ tịch phân công.

Phụ trách các Thôn: Chín Trù Ván; Phỉnh Cồ Ván; Tả Cồ Ván.

Giúp chủ tịch UBND xã giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh được phân công.

4. Công chức chuyên môn thuộc UBND xã

4.1. Ông Vừ Mí Sàng

- Chức danh: Trưởng Công an xã

- Số điện thoại liên hệ: 0974 197 350

- Email: vumisangub@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã, tập thể UBND xã, HĐND xã về công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo lực lượng công an xã làm nòng cốt giúp UBND xã quản lý trật tự xã hội.

Chỉ đạo lực lượng công an xã phòng chống các hành vi vi phạm về an ninh trật tự. Tham mưu, đề xuất với UBND xã về các yêu cầu bảo vệ an ninh tổ quốc và các chính sách về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Tham gia các phương án quy hoạch về phát triển kinh tế - xã của địa phương có liên quan đến an ninh trật tự.

Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Là phó Trưởng ban thường trực ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, Phong trào BVANTQ; Thường trực thực hiện quy chế phối hợp giữa hai lực lượng công an xã - Ban chỉ huy quân sự xã.

4.2.  Ông Sùng Mí Nhù

- Chức danh: Chỉ huy trưởng BCHQS xã

- Số điện thoại liên hệ: 0949106173 ;01696174358

- Email : sungnhuxdt@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách: Tham mưu đề xuất với cấp ủy, ủy ban nhân dân xã về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên.

Xây dựng kế hoạch xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị và pháp luật, huấn luyện quân sự, hoạt động chiến đấu trị an của lực lượng dân quân; xây dựng kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; huy động lực lượng dự bị động viên và các kế hoạch khác có liên quan tới nhiệm vụ quốc phòng, quân sự; phối hợp với các đoàn thể triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới công tác quốc phòng, quân sự trên địa bàn.

Phối hợp với lực lượng quân đội trên địa bàn huấn luyện quân dự bị theo quy định.

Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, quân nhân dự bị và dân quân theo quy định của pháp luật; thực hiện công tác động viên, gọi thanh niên nhập ngũ. - Chỉ đạo dân quân phối hợp với công an và lực lượng khác thường xuyên hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, sẳn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và tổ chức khắc phục thiên tai, sơ tán, cứu hộ, cứu nạn.

Phối hợp với các đoàn thể giáo dục toàn dân ý thức quốc phòng quân sự và các văn bản pháp luật liên quan tới quốc phòng, quân sự.

Có kế hoạch phối hợp với các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội thực hiện nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội; các tiêu chuẩn, chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ, quân nhân dự bị theo quy định.

Tổ chức thực hiện nghiêm chế độ quản lý, sử dụng, bảo quản vũ khí trang bị, sẳn sàng chiến đấu; quản lý công trình quốc phòng theo phân cấp; thực hiện chế độ kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác quốc phòng, quân sự ở xã.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phân công.

4.3. Ông Vàng Mí Chứ

- Chức danh: Công chức Tư pháp hộ tịch phụ trách Phó Trưởng Công an xã

- Số điện thoại liên hệ: 01665794201

- Email: vangchu2017@gmail.com

4.4. Ông Ly Mí Mua

- Chức danh: CC Văn phòng - thống kê phụ trách Công tác thi đua khen thưởng kiêm Chỉ huy phó BCHQS xã.

- Số điện thoại liên hệ: 01252 651 400

- Email: lymimuahqp@gmail.com

4.5. Ông Nguyễn Văn Ba

- Chức danh: Công chức Văn phòng - Thống kê xã phụ trách VP HĐND - UBND, CCHC, một cửa.

- Số điện thoại liên hệ: 01294408299 - 01693199052

- Email: basungtrai@gmail.com; nvba.xhoquangphin@hagiang.gov.vn

4.6. Ông Hoàng Trung Thực

- Chức danh: Công chức Văn phòng - Thống kê xã phụ trách văn thư lưu trữ.

- Số điện thoại liên hệ: 01294408299 - 01693199052

- Email: basungtrai@gmail.com; nvba.xhoquangphin@hagiang.gov.vn

4.7. Ông Lò Văn Thành

- Chức danh: Công chức Địa chính Nông nghiệp

- Số điện thoại liên hệ: 01232.045.958 và 01653.911.858

- Email: lothanhhqp@gmail.com; lvthanh.xhoquangphin@hagiang.gov.vn

4.8. Ông Lộc Xuân Thúy

- Chức danh: Công chức Địa chính XD - TN - MT.

- Số điện thoại liên hệ: 0942683432- 01666775991

- Email: lxthuy.xhoquangphin@hagiang.gov.vn;

4.9. Ông Hoàng Thọ Trường

- Chức danh: Công chức Địa chính XD - TN - MT phụ trách Nông thôn mới.

- Số điện thoại liên hệ: 0989678787

- Email: httruong.xhoquangphin@hagiang.gov.vn; truong180387@gmail.com

4.10. Ông Sùng Thành Chung

- Chức danh: Công chức Văn hóa – xã hội

- Số điện thoại liên hệ: 01649299099 -  0942616981

- Email: stchung.xhoquangphin@hagiang.gov.vn;

4.11. Ông Lầu Mí Thò

- Chức danh: Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã

- Số điện thoại liên hệ: 0988173524

- Email: thodongvan@gmail.com; lmtho.xhoquangphin@hagiang.gov.vn;

4.12. Bà Lữ Thị Hà

- Chức danh: Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách LĐTB&XH xã

- Số điện thoại liên hệ: 0979 364 588

- Email:  ltha.xhoquangphin@hagiang.gov.vn; hongha.dtts@gmail.com

4.13. Bà Hà Thị Vân

- Chức danh: Công chức Tài chính - Kế toán xã

- Số điện thoại liên hệ:

- Email:  htvan.xhoquangphin@hagiang.gov.vn; havanhqp@gmail.com

4.14. Ông Vàng Dỉ Choáng

- Chức danh: Công chức Văn phòng - Thống kê phụ trách Văn phòng Đảng ủy xã

- Số điện thoại liên hệ: 0974069679

- Email:  vdchoang.xhoquangphin@hagiang.gov.vn; vangchoang1988@gmail.com

5. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã 

5.1.  Ông Hầu Mí Lử

- Chức vụ : Chủ tịch UBMTTQ xã

- Số điện thoại liên hệ : 01257 926 443

- Email : hmlu.xhoquangphin@hagiang.gov.vn

5.2.  Ông Hầu Mí Sùng

- Chức vụ : Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã

- Số điện thoại liên hệ : 01259906736

- Email : haumisunghqp@gmail.com

5.3.  Bà Vàng Thị Say

- Chức vụ : Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã

- Số điện thoại liên hệ : 01662060343

- Email : sunglonghqp@gmail.com

5.4.  Bà Lầu Thị Say

- Chức vụ : Chủ tịch Hội Nông dân xã

- Số điện thoại liên hệ : 01662060343

- Email : sayhoinongdanhqp@gmail.com

5.5.  Ông Lầu Mí Mua

- Chức vụ : Bí thư Đoàn TNCSHCM xã

- Số điện thoại liên hệ : 01636115796

- Email : laumuahqp@gmail.com

IV. THÔNG TIN VỀ XÃ

Xã Hố Quáng Phìn là một xã nội nằm ở phái Nam huyện Đồng văn cách trung tâm huyện lỵ khoảng 40km. với diện tích tự nhiên là 1855,77 ha trong đó diện tích đất nông nghiệm chỉ chiếm 30 %, còn lại chủ yếu là đá. Với 654 hộ và 3283 khẩu gồm 9 thôn bản. Trên địa bàn xã có 3 anh em dân tộc sinh sống trong đó  dân tộc Mông chiếm 98 % dân số trên địa bàn xã.

Về Vị trí địa lý:

Phía đông giáp huyện Mèo Vạc.

Phía Tây giáp xã Vần Chải.

Phía nam giáp xã Lũng Phìn, Sủng Trái.

Phía bắc giáp xã Sảng tủng và Sính Lủng.

Về Khí hậu:

Khí hậu chia làm 2 mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô.

Mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10 dương lịch, lượng mưa bình quân từ 600 đến 1000mm, nhiệt độ trung bình từ 10- 22 0C, lượng mưa không đáng kể.

Mùa khô kéo dài từ tháng 11 năm trước đến tháng 5 năm sau, nhiệt độ trung bình từ 5- 15 0C.

Về Điều kiện kinh tế - xã hội:

Xã Hố Quáng Phìn là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Đồng Văn, đường giao thông đi lại từ Trung tâm xã đến các thôn bản chủ yếu là đường đá vì thế ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2017 còn cao chiếm 66,6 %. Tỷ lệ duy trì sỹ số học sinh đã được nâng lên rõ rệt và ở mức cao nhưng chưa ổn định.

Thu nhập bình quân/ người/ năm còn đạt ở mức thấp ( 9,5 triệu đồng/ người/ năm). Tình trạng vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình còn xảy ra.

Tuy nhiên trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực huyện ủy, UBND huyện, các cơ quan tỉnh, huyện phụ trách xã và các phòng ban chuyên môn của huyện, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn xã vì thế tình hình kinh tế - xã hội của xã đã có sự khởi sắc rõ rệt như: Thu nhập bình quân/ người/ năm tăng lên; Số thôn có đường được bê tông hóa đến các thôn theo Chương trình XDNTM là 5/9 thôn. Hiện nay xã đã đạt 6/19 tiêu chí XDNTM; Tỷ lệ hộ nghẽo hằng năm giảm từ 4 - 5%; Tình hình an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được nâng lên. Công tác văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao của xã có bước phát triển rõ nét.

Trong thời gian tới xã xác định cần tập trung vào phát triển cây ngô theo hướng thâm canh tăng vụ, đồng thời xác định phát triển chăn nuôi ( Trong đó chăn nuôi Bò, Ong, Dê)  là ngành mũi nhọn để nâng cao thu nhập cho nhân dân phấn đấu năm 2017 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 60%, nâng thu nhập bình quân/ người/ năm từ 9,5 triệu lên 11 triệu/ người/ năm vào năm 2017. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền đến với mọi tầng lớp nhân dân về các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, nâng cao công tác vận động và duy trì sỹ số học sinh ở các cấp học, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, công tác kế hoạch hóa gia đình năm 2017 xã phấn đấu hoàn thành tiêu chí số 15 về XDNTM. Duy trì những truyền thống văn hóa tốt đẹp vốn có của nhân dân như thổi khèn.. duy trì tốt nghề làm khèn Mông và nghề làm Lò đúc.