Xây dựng Đảng, Chính quyền

Đề tài: Xây dựng Đảng từ việc nâng cao chất lượng Đảng viên

15/09/2023 12:57 114 lượt xem

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển đảng viên

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Người luôn nhắc nhở “mỗi đảng viên... phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”[1], phải “xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân”[2]. Phát triển đảng viên là một nội dung quan trọng, có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, quyết định sự tồn tại, phát triển của Đảng ta. Phát triển đảng viên có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, làm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu rõ đảng viên “là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân”[3]

 

Thực tiễn cho thấy, làm tốt công tác phát triển đảng viên của tổ chức cơ sở Đảng góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng phải phát triển tổ chức của mình một cách thận trọng, vững chắc và rộng rãi trong quần chúng. Vì vậy, công tác phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên là yêu cầu khách quan, thường xuyên trong hoạt động xây dựng Đảng.

          Phát triển đảng viên cần chú trọng số lượng và nâng cao chất lượng  

          Lựa chọn quần chúng ưu tú để xem xét cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng 

          Nâng cao công tác kết nạp đảng viên cũng là một điểm nhấn quan trọng được đưa ra tại Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII nhằm khắc phục tình trạng tỉ lệ đảng viên ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nước ngoài còn thấp, thậm chí có một số nơi  còn tình trạng “trắng” đảng viên. Với phương châm: Ở đâu có dân thì ở đó có đảng viên, Hội nghị chỉ rõ: “Tiếp tục tăng số lượng, đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; đẩy mạnh bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những đoàn viên, hội viên ưu tú, trưởng thành trong lao động, học tập, trong lực lượng vũ trang; quan tâm phát triển đảng viên trong công nhân, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp, khu vực ngoài nhà nước, nông dân, trí thức, thanh niên, sinh viên, người có tôn giáo, ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số theo nhằm tạo nguồn cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp trước mắt và lâu dài”[4].

https://tuyengiao.vn/Uploads/2022/7/21/29/nang-cao-chat-luong-doi-ngu-dang-vien-theo-tinh-than-nghi-quyet-trung-uong-5-khoa-xiii.jpg

          Ảnh: Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

          Một trong những nội dung được Hội nghị đưa ra trong việc nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên là đổi mới nội dung, chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả theo hướng tập trung vào những vấn đề cơ bản như: tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền của đảng viên, tính tiên phong, gương mẫu, nhất là xác định đúng đắn động cơ vào Đảng. Đây là giải pháp rất cần thiết nhằm khắc phục những điểm lạc hậu, bất hợp lý trong chương trình bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới; đảm bảo nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người cán bộ khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

          Hiện nay, có lúc có nơi xảy ra hiện tượng cấp ủy, chi bộ “đẩy” quần chúng vào Đảng cho đủ chỉ tiêu hoặc để các cảm tình đảng “xếp hàng dài” với việc kết Mnạp “nhỏ giọt”. Mặt khác một bộ phận không nhỏ Thanh nhiên đủ điều kiện để được kết nạp vào Đảng nhưng lại không mấy mặn mà với việc việc mình có trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam hay không. Dù ở khía cạnh nào, điều này cũng gây ra những hệ lụy không tốt cho chính tổ chức đảng và các cá nhân có liên quan, kể cả làm giảm sút lòng tin ở chính các đảng viên trong tổ chức đảng đó. Để khắc phục hiện tượng này, hơn ai hết, cấp ủy và các đảng viên ở từng tổ chức đảng ở cơ sở phải thực sự phát huy vai trò tích cực của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ “phát triển đảng viên” theo quy định của Điều lệ Đảng.

Công tác giáo dục lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú

Mục đích cao nhất của việc đổi mới nội dung bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên là hướng vào nâng cao nhận thức cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cần làm cho họ có động cơ phấn đấu rèn luyện đúng đắn, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có trách nhiệm với công việc, nhân dân, với đơn vị và bản thân. Do vậy, nội dung bồi dưỡng, rèn luyện cần hướng trọng tâm vào nâng cao năng lực quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của đảng viên.

Ảnh:Lớp Bồi dưỡng nhận thức về đảng tại cụm xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Đổi mới nội dung, hình thức phương pháp bồi dưỡng, rèn luyện đảng viên trước hết là đổi mới nhận thức và tư duy của các lực lượng, các đối tượng. Cùng với đó là đổi mới cách thức quán triệt và tổ chức thực hiện kế hoạch học tập lý luận chính trị theo quy định, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết, các chuyên đề thông báo chính trị - thời sự, hướng đến mục tiêu lấy người học làm trung tâm. Tổ chức việc đưa đội ngũ đảng viên vào hoạt động thực tiễn để thử thách, rèn luyện và đánh giá kết quả khách quan, chính xác. Cùng với đó đội ngũ cán bộ chủ chốt, bí thư cấp uỷ và những đảng viên lâu năm có uy tín trong đơn vị thường xuyên gần gũi, giúp đỡ, động viên, giáo dục, thuyết phục đội ngũ đảng viên khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày, những điển hình tiên tiến trong đội ngũ đảng viên để giáo dục lẫn nhau. Duy trì thực hiện nghiêm các nền nếp chế độ sinh hoạt, nhất là sinh hoạt tự phê bình và phê bình; thực hiện tốt việc phân loại đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Nắm chắc điểm mạnh, điểm yếu, kết quả phấn đấu rèn luyện của từng tổ chức đảng và đảng viên; chỉ ra được nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót, để từ đó đưa ra những giải pháp giúp tổ chức đảng và từng đảng viên khắc phục hạn chế, khuyết điểm kịp thời góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát Đảng viên

Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Chỉ thị số 52-CT/TW, ngày 21/01/2002 của Bộ Chính trị đã khẳng định: “Kết nạp đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có tính quy luật trong công tác xây dựng Đảng nhằm tăng cường thêm sức chiến đấu, bảo đảm sự kế thừa phát triển của Đảng, tạo thêm nhân tố mới trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên”.

Đặc biệt, Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng yêu cầu công tác kết nạp đảng viên phải coi trọng đúng mức chất lượng.

Các giải pháp chủ yếu trong việc nâng cao chất lượng Đảng viên

Một là, xuất phát từ yêu cầu về chú trọng về số lượng, nhưng phải đi đôi với nâng cao chất lượng đảng viên, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đúng về công tác phát triển, nâng cao chất lượng đảng viên, xác định đây là vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm nguồn sinh lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Hai là, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc làm tốt công tác phát hiện, giúp đỡ, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên làm công tác phát triển Đảng. Hàng năm, tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phát triển đảng viên ở cấp mình; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích trong công tác phát triển đảng viên; đồng thời, chấn chỉnh, uốn nắn những tổ chức đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu các chi bộ chưa quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.

Tăng cường mối quan hệ công tác giữa các địa phương với các doanh nghiệp trong công tác phát triển đảng viên; thực hiện các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đảng viên làm việc trong doanh nghiệp, làm ăn xa được sinh hoạt đảng đầy đủ và quần chúng là công nhân, người lao động trong doanh nghiệp được theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng phát triển Đảng; tạo điều kiện về thủ tục cho đảng viên khi quần chúng đi làm ăn xa và có chính sách thu hút đảng viên xuất khẩu lao động trở về địa phương. Chú trọng tạo nguồn đối với các đối tượng là bí thư chi đoàn, lãnh đạo các chi hội đoàn thể, bộ đội xuất ngũ, y tế, giáo viên, học sinh, sinh viên ra trường để kết nạp Đảng. Quan tâm lựa chọn, giới thiệu đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín để Nhân dân bầu làm các chức danh tại thôn, tổ dân phố góp phần nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư.

Ba là, cần thực hiện chặt chẽ, đúng quy định quy trình, thủ tục kết nạp người vào Đảng, chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức theo Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát đảng viên, đổi mới và nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết, thực hiện tốt việc phân công công tác cho đảng viên, thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý sinh hoạt đảng và chuyển sinh hoạt đảng, tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về chế độ sinh hoạt đảng.

Cùng với việc kết nạp những quần chúng ưu tú vào Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện tốt việc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng đảm bảo về đối tượng, tiêu chí, quy trình theo Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW, ngày 12/04/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Hằng năm lấy kết quả công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên ở cơ sở làm căn cứ tính điểm thi đua khen thưởng.

Đảng viên là "tế bào" cấu thành tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên chính là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Trải qua 91 năm qua cho thấy, nhờ làm tốt công tác phát triển đảng viên, Đảng ta đã không ngừng lớn mạnh, từ chỗ chỉ có hơn 5.000 đảng viên trước khi giành chính quyền, Đảng ta đã phát triển lên hàng triệu đảng viên, với hàng vạn cơ sở Đảng, đủ sức lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

 

[1] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2011, tập 3, tr.219,

[2] Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2011, tập 5, tr.252

[3] Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội 2011, tr.7

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.175

Vũ Thị Bích Liên - PGĐ Trung tâm Chính trị huyện Đồng Văn

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập