Xây dựng Đảng, Chính quyền

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ ghép

11/09/2023 15:55 67 lượt xem

 Chi bộ là tế bào của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân, là nơi phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp, quản lý đảng viên. Các hoạt động của tổ chức cơ sở đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ, chất lượng của tổ chức cơ sở đảng phụ thuộc vào chất lượng hoạt động của chi bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “chi bộ là gốc rễ của Đảng”, “chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh”. Sinh hoạt chi bộ có vai trò và tác dụng rất quan trọng, đảm bảo cho chi bộ và mỗi đảng viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Chi bộ gồm có chi bộ độc lập và chi bộ ghép, chính vì vậy việc tổ chức sinh hoạt tại các chi bộ này cũng có sự khác nhau, thể hiện

Chi bộ độc lập gồm các đảng viên trong cùng một đơn vị chuyên môn nên việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, giữ gìn nền nếp, đổi mới nội dung sinh hoạt có thuận lợi và đạt hiệu quả rõ hơn, đặc biệt là trong các nội dung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. ở những chi bộ độc lập, đông đảng viên, nội dung sinh hoạt thường sôi nổi, thiết thực, phù hợp tính chất công việc. Đây là điều kiện để chi bộ phát huy vai trò lãnh đạo.

Chi bộ ghép gồm từ các đảng viên ghép từ 2 cơ quan trở lên sẽ gặp khó khăn hơn trong việc duy trì nề nếp sinh hoạt và chất lượng nội dung sinh hoạt.

Huyện Đồng Văn hiện nay có 60 chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Đồng Văn, trong đó có 6 chi bộ ghép là Chi bộ Tuyên giáo - Trung tâm bồi dưỡng Chính trị; chi bộ Liên đoàn lao Động – Cựu chiến binh; Chi bộ Thanh tra – Tư Pháp; chi bộ Trạm Khuyến nông; chi bộ Phòng dân tộc; chi bộ phòng Tài nguyên môi trường. Tuy gặp nhiều khó khăn nhưng các chi bộ ghép đã lãnh chỉ đạo công tác chuyên môn để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương nhiều chi bộ đã được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đó chính là tín hiệu vui để các chi bộ cố gắng hơn nữa trong công tác và đó chính là động lực để các đảng viên phấn đấu phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm của người đảng viên. 

Tuy nhiên mặc dù đạt nhiều kết quả như trên vẫn còn những khó khăn mà chi bộ ghép gặp phải đó là các đảng viên của chi bộ thuộc hai hoặc nhiều cơ quan chuyên môn khác nhau, do đó việc cụ thể hóa công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ gặp khó khăn, phức tạp hơn. Với những chi bộ ghép có quá ít đảng viên (từ ba đến bảy đảng viên) chất lượng sinh hoạt chi bộ thường không cao, khó giữ nề nếp sinh hoạt, thường tranh thủ họp chi bộ sau các cuộc họp chuyên môn và hay bị chồng lấn giữa sự lãnh đạo của chi bộ với công tác điều hành của thủ trưởng đơn vị, việc duy trì nền nếp và bảo đảm số lượng dự sinh hoạt cũng khó khăn. Đảng viên ít có thời gian tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch hoặc bàn biện pháp thực hiện các nhiệm vụ. Có đảng viên chỉ phát biểu ý kiến khi kiểm điểm cuối năm để đánh giá, phân loại. Bàn công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn chỉ dừng lại ở phương hướng, ít bàn đến những biện pháp cụ thể. Vì vậy việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính giáo dục và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

 Là một chi bộ ghép chi bộ Tuyên giáo - Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Đồng Văn được ghép từ 2 cơ quan là Ban Tuyên giáo và Trung tâm chính trị huyện. Với chức năng và nhiệm vụ khác nhau một cơ quan là tham mưu về công tác tư tưởng của Đảng 1 cơ quan là tham mưu về công tác đào tạo bồi dưỡng. Chi bộ có có 9 đảng viên Ban Chi ủy gồm 3 đồng chí, đồng chí Bí thư chi bộ là đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm chính trị, đồng chí Phó Bí thư chi bộ là Phó Giám đốc Trung tâm chính trị huyện, đồng chí ủy viên là Phó Ban Tuyên giáo.

Từ khi được thành lập chi bộ luôn làm tốt công tác quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến 100% các đồng chí đảng viên. Đã lãnh chỉ đạo công tác chuyên môn của đơn vị thực hiện các chỉ tiêu các nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định, quy chế làm việc, công việc của tập thể luôn được đưa ra họp bàn trước khi triển khai, có kiểm tra giám sát quá trình tổ chức thực hiện, đánh giá rút kinh nghiệm hàng tháng. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí: Chi bộ đã tập trung việc lãnh đạo công tác tuyên truyền quán triệt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05- của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn, đầy đủ những biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, 100% đảng viên trong chi bộ xây dựng bản đăng ký học tập cụ thể, chi tiết theo nội dung phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và công tác thi đua, khen thưởng: Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về công tác tự kiểm tra, giám sát của Đảng và coi đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên  và không thể thiếu trong công tác xây dựng đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Chi bộ đã luôn làm tốt công tác sinh hoạt chi bộ, duy trì đều đặn sinh hoạt đúng định kỳ, có nội dung sinh hoạt. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết tham mưu đắc lực cho Bí thư chi bộ đề cùng nhau hoàn thành các nhiệm vụ được giao, với những thành tích đó hàng năm Chi bộ  đều được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá là chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Từ khi Đảng bộ huyện Đồng Văn ban hành Kế hoạch số 77-KH/HU, ngày 04/10/2021 của Huyện ủy Đồng Văn về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ đã triển khai cụ thể các nội dung đến các đồng chí đảng viên trong chi bộ, cùng với đó là chủ động nghiên cứu các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đảm bảo nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ theo tinh thần của Chỉ thị 12-CT/TU tại chi bộ mình.

Bắt đầu từ tháng 1/2022 chi bộ đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo đúng hướng dẫn số 01-HD/BTCTU, ngày 12/10/2021 của Ban Tổ chức tỉnh ủy đăng ký với đảng ủy bệnh viên sinh hoạt chi bộ vào ngày 22 hàng tháng

+  Đã làm tốt công tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt

- Trước khi sinh hoạt giao cho đồng chí Bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo kết luận của cuộc họp.

- Họp Ban chi ủy thống nhất nội dung sinh hoạt sát với các nhiệm vụ chuyên môn, đánh giá công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ trong tháng sau, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần trao đổi, thảo luận biểu quyết tại chi bộ, cho ý kiến về kết luận của buổi sinh hoạt.

- Thông báo địa điểm, thời gian và mời thành phần đại biểu của cấp trên được phân công theo dõi chi bộ đến dự sinh hoạt

+ Tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện đúng theo nội dung các bước mà hướng dẫn đã nêu.

+ Sau buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ đều có thảo luận để đánh giá và nhận xét và xếp loại chất lượng chi bộ và báo cáo kết quả lên đảng bộ.

Chi bộ đã thực hiện việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng trong sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, trọng tâm, trọng điểm, kịp thời thông tin phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và ngoài nước, dành nhiều thời gian cho phần thảo luận, trong phần thảo luận có những gợi mở để các đảng viên tham gia thảo luận sôi nổi dân chủ mang tính xây dựng chi bộ.

 Ngoài ra chi bộ còn nâng cao ý thức của đảng viên trong việc tham gia sinh hoạt chi bộ, đảng viên dự họp phải tham gia ý kiến đóng góp, thể hiện rõ chính kiến của mình, tham gia biểu quyết, xây dựng Nghị quyết và quyết định những vấn đề quan trọng của chi bộ. Cấp ủy phải lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của đảng viên, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng nhân rộng tấm gương đảng viên tiêu biểu, đồng thời phê bình, xử lý đảng viên vi phạm.

Mặc dù còn gặp khó khăn trong công tác sinh hoạt chi bộ ghép nhưng chi bộ đã quán triệt triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 12-CT/TU, Hướng dẫn số 01-KH/BTCTU, kế hoạch số 77-KH/HU về chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chính vì vậy chất lượng sinh hoạt đã được nâng lên rõ rệt thể hiện thể hiện trong buổi sinh hoạt đã quán triệt các văn bản của cấp trên; tinh thần phê bình và tự phê bình được đưa vào nội dung của buổi sinh hoạt, các ý kiến phát biểu đóng góp tham mưu xây dựng tập thể chi bộ được các cá nhân tham gia nhiều và thảo luận rất sôi nổi. Trong các buổi sinh họa có biểu dương các đồng chí làm tốt và phê bình các cá nhân thực hiện chưa tốt các nhiệm vụ được giao.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ ghép trong thời gian tới, tôi xin đề xuất cần nắm vững các nội dung sau:

Một là: Cần sắp xếp thời gian sinh hoạt chi bộ hợp lý để mỗi đồng chí cán bộ đảng viên sắp xếp công việc chuyên môn để tham gia sinh hoạt.

- Chuẩn bị sinh hoạt: Chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình, thời gian, và gửi tài liệu cho buổi sinh hoạt trước để các đảng viên nghiên cứu và chuẩn bị đóng góp ý kiến đạt chất lượng.

- Tiến hành sinh hoạt chi bộ: Sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo phát huy được trí tuệ của tập thể, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thể hiện tốt tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

- Chủ tọa hội nghị cần nắm vững kiến thức xây dựng Đảng, nắm vững diễn biến sinh hoạt chi bộ, kết luận đúng nội dung buổi sinh hoạt đã thảo luận; giải đáp kịp thời và sáng tỏ những nội dung, yêu cầu của đảng viên.

Thư ký hội nghị phải ghi chép đầy đủ, chính xác diễn biến hội nghị và kết luận của chủ tọa, những vấn đề thuộc về kết luận, chủ trương hay nghị quyết chi bộ cần ghi rõ ràng, ngắn gọn để đảng viên dễ nhớ, dễ thực hiện.

- Tổ chức thực hiện nghị quyết chi bộ: Đây là bước quyết định trong hành động của chi bộ thể hiện cụ thể vai trò và hiệu quả lãnh đạo của chi bộ, là cơ sở thực tiễn để rút kinh nghiệm cho kỳ hợp tiếp theo.

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là chi bộ ghép là yếu tố quan trọng quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giúp cho mỗi đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Để đạt được điều đó, phải đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phan Thị Hồng Yến -  Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tin khác

Liên kết website

Thống kê truy cập