Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Huyện ủy

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

(08/03/2019 13:12)

I- THÔNG TIN CHUNG Tên gọi: BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY Số điện thoại: 02193856144 Địa chỉ thư điện tử: btchu.dv@hagiag.gov.vn

Văn phòng Huyện ủy

(31/10/2016 09:31)

Thường trực Huyện ủy

(31/10/2016 09:23)

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

(19/09/2014 15:27)

<< >>