Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Ban dân vận

Thông tin Ban dân vận huyện Đồng Văn

22/01/2018 15:45

 I- THÔNG TIN CHUNG

- Tên gọi: Ban Dận vận Huyện ủy Đồng Văn

- Số điện thoại: 02193.856.

- Thư điện tử: Ban Dan Van@HUĐONGVAN

- Email: bandanvandongvan@gmail.com

II- THÔNG TIN CÁ NHÂN

1- Đồng chí Dương Ngọc Đức - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

            

- Chức vụ: Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

- Năm sinh: 1976                               Giới tính: Nam

- Quê quán: xã Lãng Công, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

- Trình độ chuyên môn: ThS. Quản lý kinh tế

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng: 03/02/2001                        

- Ngày chính thức: 03/02/2002 

- Địa chỉ mail: duongngocduchg@gmail.com

- Số điện thoại: 0976096296 - 0915868576

- Lĩnh vực phụ trách:  Phụ trách chung hoạt động của Ban Dân vận, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mọi hoạt động của Ban, Chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ, Thường trực Huyện ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy về toàn bộ hoạt động của cơ quan.

2- Đồng chí: Lương Mãn Doanh – Phó Ban Thường trực Ban Dân vận Huyện ủy

- Số điện thoại: 01672118809

- Email: luongmandoanhdv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của Khối dân vận xã, thị trấn; hoạt động tổ dân vận thôn, tổ dân phố; phong trào thi đua “dân vận khéo”. Công tác đào tạo cán bộ trong hệ thống dân vận của huyện.

3- Đồng chí: Củng Phủ Sùng - Phó Ban dân vận

- Số điện thoại: 01687754595

- Email: Cungsunglp@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

Phụ trách lĩnh vực công tác Dân tộc, công tác tôn giáo, công tác người Hoa, Hội nghệ nhân dân gian.

4- Đồng chí  Sùng Thị Hương Phó Trưởng Ban Dân vận

- Năm sinh: 1977                              Giới tính: Nữ

- Địa chỉ mail: sunglanhuong@gmail.com

- Số điện thoại: 0913.278.977

- Lĩnh vực phụ trách: Công tác Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở; Theo dõi, nắm tình hình hoạt động của  MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội đặc thù của huyện. Theo dõi, nắm tình hình công tác của các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn và tình hình tư tưởng các tầng lớp nhân dân ở địa phương.

5- Đồng chí Nguyễn Văn Thái – Chuyên viên

- Số điện thoại: 01242934474

- Email: nguyenthaibdv@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

Tham mưu cho cơ quan việc thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp trên và của Huyện ủy về công tác dân vận của Đảng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho khối dân vận xã, thị trấn.

6- Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc – Chuyên viên

- Số điện thoại: 0946070176

- Email: ngocdongvan@gmail.com

- Lĩnh vực phụ trách:

Tham mưu cho cơ quan về công tác thi đua, khen thưởng trên các lĩnh vực hoạt động của công tác dân vận; công tác văn thư, lưu trữ.

III- CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CƠ QUAN

1- Chức năng

Là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Huyện uỷ.

2- Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giảp pháp về công tác dân vận của huyện uỷ; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của huyện uỷ về công tác dân vận; thẩm định, thẩm tra các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận. các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân.

- Phối hợp với các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện các chương trình phối hợp, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin… về công tác dân vận. Nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ huyện uỷ.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                   

- Ban Tổ chức Huyện ủy,

- Lưu Ban dân vận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Kiên