Thứ bảy, Ngày 26 Tháng 9 Năm 2020

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Thông tin UBMTTQ huyện

05/01/2018 09:21

           I. THÔNG TIN CƠ QUAN

          1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đồng Văn, SĐT 02193856107; địa chỉ Email. Mattrantoquocdv@gmail.com

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Tập hợp, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí, đồng thuận trong nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ảnh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước giải quyết theo luật định.

Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức nhà nước tại địa phương; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực và trên thế giới.

Ra lời kêu gọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân địa phương hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước, của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, của huyện đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

              II. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Vàng Mí Chứ

 

 

 

            Chức vụ: Ủy viên BTV -Chủ tịch tịch Ủy ban MTTQ

            Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung hoạt động của cơ quan Ủy ban MTTQ huyện Đồng Văn

Địa chỉ: Tổ 3 -  Thị trấn Đồng Văn – Đồng Văn – Hà Giang

SĐT: 01682881970

             Email: Vangmichudvhg@gmail.com

         

           2. ...

 

 

 

 

           

 

 

            Chức vụ: P.Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác tuyên giáo, công tác dân chủ - pháp luật, công tác văn phòng, công tác tiếp dân, công tác Thanh tra nhân dân, Tổ hòa giải cơ sở; Nhóm nòng cốt; có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan chuyên môn tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư.

            Địa chỉ: 

SĐT: 

Email: 

           

            3. Tống Thị Thúy

Chức vụ: P.Chủ tịch Ủy ban MTTQ

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách công tác phong trào, các cuộc vận động ( Phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ,“ Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”); công tác dân tộc – Tôn giáo; theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng các tầng lớp nhân dân, dư luận xã hội; công tác nhân đạo, từ thiện do tỉnh, huyện phát động; viết tin bài về gương người tốt, việc tốt.

Địa chỉ: Tổ 2-  Thị trấn Đồng Văn – Đồng Văn – Hà Giang

SĐT: 0915558329

Email: Tongthithuyttctdv@gmail.com

 4. Nguyễn Văn Khánh

 

 

 

          

          Chức vụ: Cán bộ (chuyên viên) Ủy ban MTTQ huyện

          Lĩnh vực phụ trách:

         - Tham mưu, tổng hợp các báo cáo thường kỳ, báo cáo tháng, quý và báo cáo sơ tổng kết về công tác của Mặt trận Tổ quốc

         - Tham mưu trực tiếp cho Ban Thường trực cơ quan về công tác văn phòng, thu các loại quỹ (nếu có). Phụ trách thu, nộp đảng phí phí của chi bộ, theo dõi tổng hợp công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn.

         - Theo dõi, tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau các cuộc họp HĐND huyện

         - Quản lý các loại tài sản của cơ quan, mạng, điện thoại…

        - Thường xuyên nắm bắt các dư luận xã hội tại cơ sở  theo lĩnh vực phụ trách và báo cáo Ban Thường trực  vào các cuộc họp hoặc bất thường (nếu có)

          Địa chỉ: Tổ 2-  Thị trấn Đồng Văn – Đồng Văn – Hà Giang

SĐT: 0914813357

Email: Khanhhoedv@gmail.com

 

  5. Vùi Văn Quyết

  

 

 

         

 

 

   

Chức vụ: Cán bộ Ủy Ban MTTQ huyện (kế toán khối dân

Lĩnh vực phụ trách: Kế toán chung của khối: Tham mưu giúp chủ tài khoản xây dựng kế hoạch, lập dự toán thu, chi ngân sách từng tháng, quý, năm theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước và đảm bảo kinh phí theo yêu cầu kế hoạch hoạt động của cơ quan và Khối dân. Theo dõi, tổng hợp kết quả thu, chi Quỹ “ Vì người nghèo” đảm bảo đúng quy chế.

Chịu trách nhiệm trước Chủ tài khoản, các cơ quan trong Khối, cơ quan thanh tra về các chế độ thu, chi và những vấn đề khác liên quan.

Các khoản trước khi chi phải được chủ tài khoản ký duyệt chi, nếu chi sai, chi vượt bị xuất toán phải chịu trách nhiệm.

Hàng tháng, quý, năm phải công khai tài chính với chủ tài khoản, cán bộ công chức trong cơ quan.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ban thường trực điều động, phân công.

Địa chỉ: Tổ 3 – Thị trấn Đồng Văn – Đồng Văn – Hà Giang

SĐT: 0977343827

Email: Quyetmttqdv@gmail.com