Thứ năm, Ngày 25 Tháng 2 Năm 2021

Phòng VH&TT

Phòng Văn hóa và Thông tin

31/10/2016 10:42

I. Cơ cấu tổ chức

1. Ông: Phạm Quốc Lập

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Năm sinh: 1985                            Giới tính: Nam

- Địa chỉ Gov: pqlap.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0982.953.167

 

2. Ông: Đăng Văn Nghiệp 

- Chức vụ: Phó Trưởng Phòng
- SĐT: 0912.606.995
- Địa chỉ thư điện tử: 
dvnghiep.dv@hagiang.gov.vn

 

 

3. Ông: Hoàng Văn Tân

- Chức vụ: Chuyên viên

- Năm sinh: 1982                               Giới tính: Nam

- Địa chỉ mail: httan.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0943.456.800

 

4. Bà: Hoàng Thị Thu Hằng

- Chức vụ: Chuyên viên

- Năm sinh: 1983                                 Giới tính: Nữ

- Địa chỉ mail: htthang.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0944.995.657

 

5. Bà: Hoàng Mỹ Khánh

- Chức vụ: Chuyên viên

- Năm sinh: 1987                                Giới tính: Nữ

- Địa chỉ mail: hmkhanh.dv@hagiang.gov.vn

- Số điện thoại: 0972.281.777

 

6. Bà: Ma Thị Thu

- Chức vụ: Chuyên viên (HĐ)

- Năm sinh: 1996                             Giới tính: Nữ

- Địa chỉ mail: mathithupvh@gmail.com

 - Số điện thoại: 0372.787.196

 

II. Chức năng

1. Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhan dân cấp huyện quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực Văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn trên địa bàn huyện.

2. Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.